תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. מבוא

1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.

1.2. ברוך הבא לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה של חברת סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ ח.פ. 513104786 (להלן “החברה”).

1.3. בתקנון זה יקראו אתר האינטרנט והאפליקציה ביחד להלן “הכלים”.

1.4. למען נוחות המשתמש האתר ניתן לתרגום למספר שפות ואולם הנוסח המחייב יהא לעולם הנוסח בעברית בלבד, לא תשמע כל טענה שהיא ע”י משתמש בכל מקרה של הבדלים בין הנוסח בעברית לתרגום לשפה אחרת

1.5. החברה עוסקת במתן שירותי תיקונים למוצרי חשמל ביתיים ובמכירת מוצרים שונים.

1.6. הכלים מיועדים למתן מידע אודות החברה ושירותיה, למסירת עדכונים ללקוחות, לתיאום קריאת שירות לצורך התקנת מוצר חדש, ולצורך מכירת מוצרים והכל לפי אפיוניו של כל כלי מבין הכלים.

1.7. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש בכלים ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות הכלים, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בעניין זה.

1.8. כל שימוש בכלים כמוהו כהסכמה לאמור בתקנון זה.

1.9. אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות כל דין, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן וההתניה בוצעה בתקנון או בכלים במשתמע או במפורש.

1.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו, לפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מידי פעם בפעם. שימוש המשתמש בכלים לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו להם. תקנון זה עודכן לאחרונה במאי 2024

1.11.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בכלים לבין האמור בתקנון, יגבר האמור בתקנון.

1.12. שימוש בכלים, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי הלקוח קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

1.13. יובהר כי המכירה של מוצרי החברה בכלים הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה סיטונאית.

1.14. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

 1. קניין רוחני

2.1. תכני הכלים מהווים קניין רוחני של החברה. החברה ו/או מי מטעמה הינה בעלת הזכויות ו/או זכויות השימוש בשם ובסימנים המסחריים שבכלים, לרבות האייקונים, גרפיקה, עיצוב, תכנים, הצגה מילולית וכיוצ”ב.

2.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בדרך כלשהי בתכנים המופיעים בכלים אלא לצרכי מידע, הזמנת טכנאי ורכישה של מוצרים.

2.3. אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן הכלים.

2.4. אין להציג תוכן מהכלים בתוך מסגרת גלויה או סמויה או להציג את תוכן הכלים בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי בכלים ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

2.5. אין לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש בכלים ו/או בתוכן הכלים כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 1. השימוש בכלים

3.1. כל אדם ותאגיד רשאים להזמין קריאת שירות בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:-
3.1.1. הינו בגיר, מעל גיל 18.
3.1.2. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ;

3.2. כל אדם ותאגיד רשאים להזמין מוצרים באמצעות הכלים בכפוף לתנאים האמורים בסעיף 3.1 לעיל וכן כי הינם מחזיקים כרטיס אשראי בתוקף ותקין על שמם והם הבעלים של כתובת תיבת דוא”ל.

3.3. למרות האמור, החברה תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי למסור על כך הודעה, וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות:-
3.3.1. משתמש שהפר תקנון זה ;
3.3.2. משתמש שביצע מעשה בלתי חוקי ;
3.3.3. משתמש שמסר פרטים אישיים כוזבים ;
3.3.4. משתמש שפגע בחברה במעשה או במחדל;
3.3.5. משתמש שפגע בכלים של החברה במעשה או במחדל;
3.3.6. כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.

 1. תיאום קריאת שירות בכלים להתקנה והדרכה של מוצר

4.1. משתמש בעל מוצר חדש (מוצר חדש משמעו מוצר שהגיע לראשונה למשתמש ובכלל זה מוצר מתצוגה וסוג ב’) המבקש להזמין טכנאי להתקנה, ימלא את הפרטים הנדרשים לכך באחד הכלים של החברה.

4.2. לאחר מכן ייפתח לו חלון בו יהיו מספר מועדים אופציונליים להגעת מתקין, המשתמש יוכל לבחור אחד מהם.

4.3. לאחר השלמת מלוא הפרטים ובחירת המועד להגעת המתקין יש ללחוץ על כפתור ה “שלח”.

4.4. הפרטים שהוזנו יועברו לחברה וטכנאי יישלח בהתאם.

4.5. לקוח המבקש לבטל את קריאת השירות או לשנות את מועדה עליו להתקשר לחברה, למוקד השירות בטלפון 08-9777222 או 2220*. לא ניתן לשנות או לבטל קריאת שירות באמצעות הכלים.

4.6. ניתן לתאם ביקור טכנאי משעה 8:00 ועד 19:00.

4.7. משתמש שלא מצא מועדי ביקור נוחים עבורו בכלים, יוכל לפנות טלפונית למוקד השרות בטל’ : 2200* ולבקש מועדים מתאימים.

 1. מכירת המוצרים באמצעות הכלים

5.1. החברה מוכרת את המוצרים ללקוחותיה .

5.2. כאמור לעיל, המכירה באמצעות הכלים הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה למי המתעתד למכור מוצרים אלה במכירה חוזרת.

5.3. ניתן לרכוש מוצרים רק למשלוח בישראל.

5.4. החברה תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח בודד.

5.5. המכירה מותנית בקיום מלאי מוצרים בעת ביצוע ההזמנה, לא היה מוצר במלאי תודיע החברה למשתמש על כך.

5.6. ההזמנות מתבצעות באחת מבין האפשרויות הבאות:-
5.6.1. טלפון – 08-9777233 או 08-9777257.
5.6.2. באתר האינטרנט.
5.6.3. באפליקציה.

5.7. בכלים יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מחיר כל מוצר, (כולל מע”מ), ואפשרויות המשלוח ותנאי התשלום. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים בכלים, ניתן לפנות לחברה בטלפון ו/או באמצעות הדוא”ל כפי שמופיעים בכלים.

5.8. התיעוד במערכת החברה ובכלל זה במערכת התשלומים, מהווה הוכחה להזמנה ולביצועה.

5.9. בכל עסקה של רכישת מוצרים, על המשתמש למסור את כל הפרטים הנדרשים לביצוע עסקה, ובכלל זה פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי. יש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים.

5.10. רק בעת אישור חיוב כרטיס האשראי, נקלטת ההזמנה. ההזמנה תיחשב כמחייבת לאחר שיינתן אישור על כך ובהתאם יינתן אישור על קליטת ההזמנה.

5.11. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע”י חברת האשראי תתקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מהמשתמש ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תטופל ההזמנה על ידי החברה.

5.12. כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לשנות בכל עת את מחירי מוצריה ושינוי כאמור יהיה ממועד פרסום השינוי או כל מועד מאוחר מכך לפי הודעת החברה. לא תהא למשתמש כל טענה בגין שינוי שכזה.

5.13. על המשתמש לעשות הגהה קפדנית של פרטי ההזמנה לפני המשלוח. החברה לא תישא באחריות על שגיאות שביצע המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

 1. אספקה

6.1. מועדי האספקה המצוינים בכלים ימנו ממועד אישור ההזמנה ואישור התשלום באמצעות כרטיס האשראי.

6.2. המשתמש יוכל לבחור בין איסוף עצמי (אשר יתאפשר מסניף לוד בלבד של החברה) לבין משלוח אשר יבוצע, לבחירת המשתמש באמצעות שליח (“עד הבית”, דהיינו אל המקום אליו יזמין המשתמש את השליחות). השליח יהא שליח החברה או של חברת שליחויות חיצונית מטעמה. החברה רשאית בכל עת לבטל או להוסיף אפשרויות משלוח, למידע אודות אפשרויות המשלוח השונות יש לפנות למפורסם בכלים.
המשלוח יבוצע תוך מספר ימי עסקים כנקוב בכלים, ימי עסקים משמעם ימים א-ה, למעט ערבי חג, חג וימי שבתון

6.3. עבור משלוח המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כמפורט בכלים בעת ביצוע ההזמנה.

6.4. בעת ביצוע הזמנה, יוכל המשתמש לבחור ביצוע משלוח לאחד מבין הישובים המופיעים בעת לחיצה ע”ג הכפתור המתאים. ביקש משתמש שכתובתו אינה מופיעה בין רשימת הישובים לרכוש מוצר, יהא עליו ליצור קשר טלפוני עם החברה בטלפון 08-9777233 או 08-9777257, שאז יתאפשר איסוף עצמי כאמור בסעיף 6.2 לעיל.

6.5. המוצרים יסופקו בישראל בלבד. מאפייני שירותי המשלוח מפורסמים על פי המידע המתקבל מחברות המשלוחים (והינו באחריותם של אלה). במשלוח שיבוצע באמצעות שליח (עד הבית או לנקודה אחרת לבחירת המשתמש) לא נדרשת נוכחות הלקוח בביתו לקבלת המוצר; ביום המשלוח יקבל הלקוח הודעה מהשליח ויתבקש להשיב אם מאשר השארת המוצר בסמוך לדלת הבית/ בארון החשמל או במקום מוסכם אחר.

6.6. מועדי האספקה המצויינים בכלים הינם משוערים בלבד וייתכנו שינויים.
במקרה של מגבלה ביטחונית כלשהי במשלוח (לפי שיקול דעת חברת המשלוחים) ייתכן עיכוב במשלוח, למשתמש לא תקום כל טענה כלפי החברה בשל כך

6.7. החברה אינה אחראית על עיכוב בייצור או במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה ובכלל זה שביתות ועיצומים, פעולות מלחמה, איבה או טרור, סגר או הטלת מגבלות מלאים או חלקיים ובכלל זה עקב התפרצות מחלה מידבקת ו/או מגבלה ביטחונית כלשהי (לפי שיקול דעת חברת המשלוחים).

6.8. על  המשתמש  לבדוק את מצב הטובין בתוך זמן סביר מעת קבלתם. במקרה של נזק או חוסר לפריט כלשהו, יש להודיע מידית לשליח או לחברה. הודעה שתישלח תוך זמן שאינו סביר לא תתקבל. לחברה הזכות לבדוק את המוצר, מוצר פגום יזוכה במלוא עלות הרכישה או יוחלף באחר (לבחירת הלקוח), ואולם בשום פנים לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במקרה של אובדן משלוח (ולאחר בדיקה עם הגורם המשלח), אחריותה של החברה תהיה אך ורק לאספקה מחדש של המוצר המוזמן (האספקה תתבצע תוך מספר ימי העסקים כמקובל בחברה), וזאת על חשבונה של החברה ולמעט אם האובדן נבע ממחדל המשתמש, כדוגמת מתן פרטים שגויים. בכל מקרה מובהר כי החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף (מכל מין וסוג שהם, לרבות אובדן הנאה, אובדן רווח ו/או נזק תוצאתי כלשהו) בגין אובדן כאמור ו/או בגין עיכוב/איחור במשלוח או בגין אספקת מוצר תקול וכי כל אחריותה בעת אובדן או אספקת מוצר תקול תתמצה באספקה מחדש בתנאים האמורים לעיל ובעת איחור באספקה, באספקה במועד המאוחר ומבלי לגרוע מזכותה של החברה והיא לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי

6.9. משתמש אשר המוצר שהזמין ונשלח אליו חזר לחברה, ובכלל זה מאחר שמסר פרטים שגויים או לא מלאים או שתיאם מועד עם השליח אך לא היה במקום במועד שנקבע, תפנה אליו החברה לביצוע משלוח חוזר, בתשלום.

 1. רכישת אחריות נוספת למוצר חדש

  7.1. החברה תציע (לפי שיקול דעתה) ללקוחות אשר רכשו מוצר חדש, רכישת אחריות נוספת.

7.2. האחריות הנוספת משמעה הארכת תקופת האחריות בתקופה נוספת, בתנאים זהים לתנאי האחריות בשנה הראשונה, על סייגיה, וכנגד תשלום.

7.3. האחריות הנוספת ניתנת רק למוצרים חדשים ולתקופה של 30 יום ממועד רכישתם.

7.4. לקוח המעוניין ברכישת אחריות נוספת לתקופה נוספת ילחץ ע”ג לחצן רכישת אחריות נוספת.

7.5. לאחר מכן יהא על הלקוח להזדהות בהתאם להנחיות, שאז יוצגו בפניו אותם מוצרים שרכש ואשר ניתן לרכוש את האחריות הנוספת בגינם.

7.6. בנוסף יוצג בפני הלקוח המחיר הנדרש וכן המועד בו תסתיים תקופת האחריות הנוספת ככל שיבחר לרכוש אותה.

7.7. על הלקוח לסמן את המוצר בגינו מבקש את האחריות הנוספת.

7.8. על הלקוח לבדוק כי פרטי המוצר בגינו מבקש את האחריות הנוספת תואמים את הפרטים המופיעים ע”ג המסך. לאחר אישור הלקוח ואישורו את התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הוא יועבר לעמוד התשלום.

7.9. לאחר השלמת העסקה יקבל הלקוח מיסרון ובו חשבונית המאשרת את הרכישה.

 1. רכישת כתב שירות

  8.1. החברה תציע (לפי שיקול דעתה) ללקוחות אשר רכשו בעבר מוצר לו נותנת החברה שירות, פרטיהם מזוהים במערכת החברה (דהיינו מסרו לחברה את פרטיהם ופרטי המוצר אותו רכשו בעבר) לרכוש כתב שירות למוצר.

8.2. כתב שירות ניתן לרכוש באופן שבו תסתיים תקופת השירות בחלוף 10 שנים ממועד רכישת המוצר, לכל היותר.

8.3. לקוח המעוניין ברכישת כתב שירות ילחץ ע”ג לחצן רכישת כתב שירות.

8.4. לאחר מכן יהא על הלקוח להזדהות בהתאם להנחיות, שאז יוצגו בפניו אותם מוצרים שרכש ואשר ניתן לרכוש כתב שירות בגינם וכן יוכל לראות את תנאי כתב השירות.

8.5. הלקוח יוכל לבחור את המוצר לגביו מבקש לרכוש כתב שירות, את משך תקופת כתב השירות (בהתאם לסייג האמור בסעיף 8.2 לעיל) ובהתאם יוצג לו מחיר לתשלום.

8.6. על הלקוח לוודא כי פרטי המוצר בגינו מבקש לרכוש כתב שירות תואמים את הפרטים המופיעים ע”ג המסך.
לאחר אישור הלקוח ואישורו את התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הוא יועבר לעמוד התשלום.

8.7. לאחר השלמת העסקה יקבל הלקוח מיסרון ובו חשבונית המאשרת את הרכישה וכתב השירות.

8.8. תנאי השירות הינם כאמור בכתב השירות.

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

9.1. ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

9.2 ביטול עסקה לרכישת שירות- מדיניות ביטול כתב שירות מופיעה על גבי ההסכם עצמו.

9.3 ברכישת אחריות נוספת – ניתן לבטל בכל עת. הודיע הלקוח על ביטול טרם תחילת תקופתה, יקבל החזר כספי מלא. הודיע על ביטול לאחר תחילת תקופתה, יקבל החזר של החלק היחסי מהתשלום ששילם (ביחס שבין התקופה שנותרה עד סיומה המקורי של האחריות הנוספת לבין כלל תקופת האחריות הנוספת).

9.4 ביטול עסקה לרכישת מוצר

9.4.1. ניתן לבטל עסקה עד 14 יום (ובעבור אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש-עד 4 חודשים) ממועד קבלת המוצר או הקבלה, לפי המאוחר מביניהם.

9.4.2. החברה תשיב ללקוח את כספו אולם ככל שיגרמו נזקים, היא תוכל לדורשם מהלקוח.

9.4.3. החברה תשיב ללקוח את כספו בהמחאה או באשראי (עפ”י אופן התשלום).

9.4.4. כל החזרת מוצר תהא באריזתו ובצרוף החשבונית, בתנאי שלא נפגם.

9.5. אופן ביטול עסקאות:
9.5.1. לקוח יבטל את את העסקה בהודעה לחברה, בה יציין את פרטיו: שמו המלא כתובתו ומספר הטלפון שלו.
9.5.2. ההודעה יכול שתינתן באחת הדרכים כדקלמן:
בשיחה טלפונית לשירות לקוחות, בטלפון שמספרו: 2220* או 08-9777222
בהודעה שתינתן בבית העסק או במכתב בדואר רשום שיישלח לכתובת: המסגר 1 א.ת. צפוני לוד
בהודעה שתשלח לכתובת דואר אלקטרוני כדלקמן: csb-serv@csb-ltd.co.il
בהודעה שתשלח לפקס שמספרו: 08-9777245
בלחיצה על כפתור “ביטול עסקה” בדף הבית של אתר האינטרנט של החברה ומילוי הפרטים הנדרשים עבור ביטול העסקה.

 1. ביטול מצד החברה

10.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה ו/או את פעילות הכלים, כולם או חלקם.

10.2. מבלי לגרוע מן האמור תהא החברה רשאית לבטל הזמנה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג’ כלשהו ו/או הפרת התקנון.

10.3. הודעה על ביטול מעין זה תימסר ללקוח, החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר ככל שישולם.

10.4. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

10.5. במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

 1. אחריות למוצרים

11.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

11.3. אחריות התיקונים על המוצרים, ניתנת בכפוף לתנאים המפורטים בטופס האחריות המגיע עם המוצר.

11.4. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש החורג מהמצוין בטופס האחריות ו/או הוראות השימוש.

   1. סודיות ופרטיות

  12.1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקטת באמצעים בכדי לשמור על אבטחת המידע והפרטיות.

  12.2. האמור בסעיף זה מטרתו לפרט את המידע שהחברה אוספת ואת השימושים שהיא יכולה לעשות במידע זה.

  12.3. בעצם הכניסה לכלים והשימוש בהם(ובכלל זה גלישה באתר), ולכל מטרה שהיא, מצהיר המשתמש כי קרא, הבין ומסכים למדיניות פרטיות זו ונותן הסכמה מדעת לכל השימושים שהחברה עושה ו/או יכולה לעשות במידע אישי שימסור ו/או שייאסף לרבות העברתו לצדדים שלישיים ועיבודו (ובכלל זה איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) והכל למטרות המפורטות בסעיף זה.

  12.4. החברה אוספת מידע אישי ומידע אנונימי אודות משתמשים. מידע אישי הינו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עם המשתמש או לזהותו, כדוגמת שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת דואר, כתובת IP. מידע אנונימי הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי המשתמש כדוגמת מידע אודות פעילות בכלים, ככל שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי של המשתמש. בחברה מיושמים אמצעי אבטחה המקובלים בתעשייה במטרה למנוע גישה לחומר של גורמים שאינם מורשים.

  12.5. פעילות הכלים מבוצעת, בין היתר, ב”ענן”. עבודה ב”ענן” מבוצעת באופן שבו המידע נשמר כולו בשרתים מרוחקים. תעבורת המידע אל ה”ענן” וממנו מבוצעת באמצעות שימוש ברשתות האינטרנט והסלולר. תצורת עבודה זו, הנהוגה בשירותים רבים, מקלה מחד על אופן העברת המידע, שמירתו וזמינותו, עבודה והתקשורת ומאידך דורשת תשומת לב במשלוח מידע. באופן עבודה זה המשתמש חשוף לצפייה במידע הנשלח על ידו לחברה ו/או נשלח ע”י החברה ו/או מי מטעמה במקרים של חדירות למחשבי החברה או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת משיבוש בכלים, לרבות אם נגרם בשל תוכנה זדונית שבוצע ע”י גורם חיצוני.

  12.6. כל מידע שיימסר על ידי המשתמש ו/או נאסף עליו כאמור בתקנון זה, נמסר ו/או נאסף באישורו ובהסכמתו המלאה. המשתמש מאשר שהובהר לו שאין עליו כל חובה חוקית למסור אקטיבית מידע ואולם ככל שלא ימסור נתונים אלה, תפגע היכולת שלו לעשות שימוש בכלים ו/או לקבל שירות. עוד יובהר, כי אף ככל שלא ימסור המשתמש מידע אקטיבית, יאסף מידע אודות השימוש שנעשה בכלים כמתואר בסעיף זה.

  12.7. בעת משלוח פרטי התקשרות להזמנת טכנאי, ימסור המשתמש פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני) לצורך יצירת קשר עימו, בנוסף ימסור הלקוח את הפרטים באים: סוג המכשיר, שם יצרן, פרטי דגם, פרטי מקום הרכישה של המכשיר. על המשתמש לדאוג כי פרטים אלה יהיו מספקים לצורך זיהוי ויצירת קשר.

  12.8. בעת ביצוע רכישה מוסר המשתמש פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני).

  12.9. בנוסף בעת ביצוע הזמנה, מוסר הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו, החברה נוהגת בהם לפי תקני DSS- PCI המקובלים.

  .12.10.החברה הינה הבעלים של מאגר מידע מס’ 600013675. המידע שימסור הלקוח בכלים ובערוצי ההתקשרות עם החברה ייכנס למאגר מידע זה והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש לשם מתן השירות, קשר עם הלקוח, ניהול מכירות, ניהול מועדון לקוחות, שיווק וגיוס לקוחות ולצרכי דיוור ישיר.

  12.11. למחיקת או עדכון פרטים יש לפנות לכתובת : המסגר 1 לוד או באמצעות דוא”ל csb-serv@csb-ltd.co.il

  12.12 בעת פנייה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה, חלק משיחות הטלפון מוקלטות ונשמרות לתקופה מוגבלת לצרכי בקרה ושיפור השירות ופנייה ללקוח. בנוסף, החברה תשמור מידע שיימסר על ידי הלקוח לנציגי החברה, לרבות אנשי שירות לקוחות, טכנאים וכיוב’, ובכלל זה באמצעות תכתובות דוא”ל, “וואטסאפ” וכיוב’.

  12.13. החברה מבצעת איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים ובלבד שלא יזוהה הלקוח הספציפי. מידע זה יכול שיהיה נוגע להיקף ותדירות השימוש בכלים, הדפים הנצפים, הקישורים שהובילו את המשתמש לאתר וכיוצ”ב.

  12.14. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיית (COOKIES) web bicons, פיקסלים או כלי תוכנה אחרים דומים במכשיר המשתמש (להלן הכל יחד: “עוגיות”). עוגיות אלה נשתלות בכדי לאפשר לאתר לעבוד באופן סדיר ולשפר את חוויית המשתמש. המידע שייאסף הינו אגרגטיבי ולא מאפשר זיהוי פרסונלי של המשתמש. המשתמש מאשר שתילת עוגיות אלה אולם יכול להסיר אותן באמצעות כלים סטנדרטים הנמצאים במערכות ההפעלה של מכשירו. מובהר כי מחיקתן או הסרתן של העוגיות עלולה לפגוע בתיפקוד האתר ובחוויית המשתמש. משתמש באתר בלבד שאינו מעוניין שתילת עוגיות יכול לעבוד בדרך של פתיחת חלון גלישה בסתר. באפליקציה לא ניתן לחסום זאת. החברה נעזרת בכלים שונים של צדדים שלישיים וקודי מעקב של כלי ווב שונים, כגון מוצרי Google ו Facebook לניתוח השימוש בכלים ולצרכי פרסום מותאם, וכן נעשה שימוש ב Google Analitycs לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועות והפעילות בכלים. כלים אלה משמשים את החברה גם לצרכי פרסום ברשת ו remarketing (לרבות באמצעות AdWords של גוגל) אשר עשוי להיות מותאם להעדפות המשתמש על בסיס פעולותיו באתר. בהפעלת כלים אלה החברות המספקות אותם (דהיינו Google ו Facebook) עושות שימוש ב cookies שלהן (באמצעות תוספי SDK) לזיהוי המכשיר ממנו מבוצעת הגישה לכלים ולאיסוף מידע כגון כתובת IP, מזהים יחודיים למכשיר ממנו מבוצעת הגישה, פעולות שבוצעו באתר ובכלל זה העמודים שנצפו. מידע זה יכול להישמר גם במאגרים שמחוץ לישראל. מידע זה שנאסף יכול וישמש גם את הצדדים השלישיים האמורים לצרכיהן ככל שהמשתמש מבקש ללמוד אודות השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים ב cookies ובמידע הנאסף על ידן, יוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהם (בהם ניתן יהיה אף למצוא מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לניהול השימוש בהם

  12.15.בעת השימוש בכלים עשויים להופיע קישורים לעמודים/אתרים חיצוניים. משתמש אשר יעשה שימוש בקישורים אלה יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים/עמודים אלה. מובהר כי בכל מקרה בו המשתמש יבחר להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים חיצוניים, אין לחברה כל שליטה על מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש בהם ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש בהם והאחריות המלאה על השימוש בהם חלה על המשתמש.

  12.16. החברה רשאית לבצע (בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמה) ניתוחים שונים ביחס למידע ובכלל זאת ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים.

  12.17. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות תקנון זה או על פי הוראות כל דין למטרות כדלקמן:

  12.18.1 כדי ליצור קשר עם המשתמש.
  12.18.2. לצורך ביצוע הזמנה, עדכונים לגביה ואספקתה.
  12.18.3. כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף.

  12.18.4. כדי לנהל ולתפעל את הכלים, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים.
  12.18.5. כדי להתגונן בפני הונאות או פעילות בלתי חוקית.
  12.18.6. כדי לאכוף את התקנון, על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מקום בו החברה סבורה כי עליה לעשות כן.
  12.18.7. במקרה בו תדרש החברה למסור את המידע עפ”י דין.
  12.18.8. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה.

  12.18.9כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף.
  12.18.10כדי לשלוח שאלונים להערכת שביעות רצון
  12.18.11כדי לשלוח מסרונים ומיילים פרסומיים ללקוחות שאישרו קבלתם

  12.18.12על מנת לתת למשתמש שירות.

  12.19. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע הנאגר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אישית את המשתמש אלא במקרים להלן:
  לשם משלוח מידע פרסומי בכל דרך (ובכלל זה באמצעות רשת האינטרנט ובין היתר באמצעות פייסבוק וגוגל) הנסמך על תוצרי עיבוד ואיפיון המידע וזאת על מנת להציע למשתמש מוצרים או שירותים שונים.
  12.19.1. המידע יימסר רק לקבלנים בתחומי מתן שירות ללקוח, קשר עם הלקוח, שיווק ושימור לקוחות, חוקרי שוק ומעבדי נתונים ואיחסון המידע.
  12.19.2. אם תהא מחוייבת על פי דין למסור את המידע.
  12.19.3. אם תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע.
  12.19.4. ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע נחוצה בכדי לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת.
  12.19.5. ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע תמנע פגיעה בנפש.
  12.19.6. בכדי להתגונן בפני כל הליך משפטי.

  12.19.7בנוסף לאמור לעיל, מקום בו החברה אוספת ו/או מעבדת מידע עבור צדדים שלישיים, ובכלל זה, חברת בי.אס.אייץ’ מכשירים ביתיים בע”מ, המידע האמור יועבר ויהיה בבעלות צד ג’ עבורו נאסף ו/או מעובד המידע. השימוש במידע על ידי צד ג’, יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של צד ג’

  12.20. החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן מידע או שימוש לא מורשה במידע מכל סיבה שהיא או בשל אירועים שאירעו שלא בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.

  12.21. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושו הבלעדי של המשתמש ואין להעבירם לאחרים. המשתמש אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלו או בחשבונו. במידה שהשימוש במחשבו של המשתמש משותף לו ולאחרים, עליו לצאת מהכלים ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שיסיים את הביקור באתר. המשתמש מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונו.

 1. אחריות וכללי

13.1. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינותו של הכלים ופעילותם. יחד עם זאת, אין היא מתחייבת שלא תהיה תקלה כלשהי בפעילות (לרבות בשל קלקולים או תקלות בתקשורת, תקלות חומרה, תוכנה וכיוצ”ב).

13.2. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שמקורו באיחורים בהעברת מידע/קריאת שירות.

13.3. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות הכלים – תהא עילת התביעה אשר תהא -לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.

13.4. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הבעות עמדה, עצות, המלצות וכיוצ”ב המוצג בכלים נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית .

13.5. המידע בכלים הינו לצרכים אינפורמטיביים בלבד.

13.6. השימוש בכלים הינו כמות שהוא AS IS . טעות סופר וכדו’ לא תחייב את החברה.

13.7. כל תוכן ו/או מידע המובא בכלים בקשר למאפייני מוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.

13.8. כל שימוש בתוכן בכלים, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות הנחיות לפתרון תקלות ממוחשב, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה בכלים ו/או בפרסומת בכלים יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, המלצות או כלן תוכן אחר המוצג בכלים נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית (לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה). למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן בכלים, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי, וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

13.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירותים ו/או התכנים המופיעים בכלים.

13.10. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

13.11. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

13.12. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת כלי מבין הכלים או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה כלי מביןהכלים ותוכנם לרבות מראהו וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.

13.13. הכלים יכול שיציעו קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

13.14. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים בכלים, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים בכלים, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים, דגמים ומחירים ללא הודעה מוקדמת.רכישת אחריות נוספת למוצר חדש