new-bosch-logo

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - 5 שנות אחריות סה"כ עבור מכונות כביסה, מייבשי כביסה, כיריים אינדוקציה, ותנורים בנויים ממותג בוש "Bosch"

1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ההטבה המנוהלת על-ידי חברת בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ, ח.פ 513102178 מרחוב משכית 25 הרצליה (להלן: “BSH”).

2. ההשתתפות כפופה להוראות תקנון זה, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים – תגברנה הוראות תקנון זה.

3. לקוח המבקש ליהנות מההטבה נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

4. האמור בתקנון נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר** לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית”), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת”), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר וכל זאת בתמורה ל-199 ₪ בלבד, כולל מע”מ, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של BSH.

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB”).

*כמות מינימאלית – כל מי שעומד בתנאים זכאי להטבה, כאשר מלאי המוצרים נקבע לפי חנויות המשווקים.

** במייבשי כביסה לא נדרשת התקנה ולכן האחריות תחל במועד אספקת המוצר.

הגדרות

1. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למכונות כביסה; מייבשי כביסה; כיריים אינדוקציה; ותנורים בנויים, לרבות תנורים בנויים משולבי מיקרו, והכל ממותג בוש (“Bosch”), אשר יובאו לישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מוצרי תצוגה מחנויות, אך לא כולל:

– מוצרים סוג ב’.

– דגמי תנורים: HBF114BR0Y ו- HBF113BR0Y תוצרת טורקיה.

2. “תקופת ההטבה” – החל ביום חמישי ה- 01.02.2024 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום ג’ 30.04.2024 בחצות.

הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב.הלקוח רכש את המוצר ממשווק המשתתף בהטבה. לעיון ברשימת המשווקים המשתתפים: https://www.bosch-home.co.il/dealerlocate

ג. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר אסמכתא כאמור, לא תהיה BSH מחויבת למימוש ההטבה.

ד. הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB, בטלפון: 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה מרחוק גם באתר רישום בוש https://marketing.bosch-home.co.il/

**במקרה של מייבש כביסה שאינו מחייב התקנה – רכישת האחריות הנוספת תיעשה בכפוף לאספקת המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד הרכישה.

ה. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ו. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 199 ₪ (כולל מע”מ).

.למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.05.2024 ובכפוף כאמור להתקנה (במוצרים המצריכים התקנה) עד למועד זה.

שונות

1. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באתר האינטרנט.

2. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

3. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

4. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוח בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת –5 שנות אחריות סה"כ למדיחי כלים ממותג בוש (Bosch)

א. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ההטבה המנוהלת על-ידי חברת בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ, ח.פ 513102178 מרחוב משכית 25 הרצליה (להלן: “BSH“).

ב. ההשתתפות כפופה להוראות תקנון זה, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים – תגברנה הוראות תקנון זה.

ג. לקוח המבקש ליהנות מההטבה נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

ד. האמור בתקנון נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית“), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת“), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר, וכל זאת בתמורה ל- 199 ₪ כולל מע”מ ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של BSH.

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB“).

* כמות מינימאלית – כל מי שעומד בתנאים זכאי להטבה, כאשר מלאי המוצרים נקבע לפי חנויות המפיצים.

הגדרות

א. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למדיח כלים מותג בוש (“Bosch“) אשר יובא לישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מדיחי תצוגה מחנויות, אך לא כולל מוצרים סוג ב’.

ב. “תקופת ההטבה“- החל ביום חמישי ה- 1.02.24 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום ג’ ה- 30.04.24 בחצות.

הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח סופי אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר אסמכתא כאמור, לא תהיה BSH מחויבת למימוש ההטבה.

ג. הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB בטלפון 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה מרחוק גם באתר רישום בוש https://marketing.bosch-home.co.il/

ד. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ה. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 199 ש”ח (כולל מע”מ).

למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.05.2024 ובכפוף כאמור להתקנה עד למועד זה.

שונות

א. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באתר האינטרנט.

ב. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בלקוח.

ג. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

ד. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוחות בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

ה. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - 5 שנות אחריות סה"כ למקררי 4 דלתות ממותג בוש (Bosch)

1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ההטבה המנוהלת על-ידי חברת בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ, ח.פ 513102178 מרחוב משכית 25 הרצליה (להלן: “BSH”).

2. ההשתתפות כפופה להוראות תקנון זה, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים – תגברנה הוראות תקנון זה.

3. לקוח המבקש ליהנות מההטבה נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

4. האמור בתקנון נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית“), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת“), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר וכל זאת בתמורה ל-299 ₪ בלבד, כולל מע”מ, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של BSH.

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB“).

*כמות מינימאלית – כל מי שעומד בתנאים זכאי להטבה, כאשר מלאי המוצרים נקבע לפי חנויות המפיצים.

הגדרות

. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למקררי 4 דלתות ממותג בוש “Bosch” (כלומר דגמים KFN96VPEAL,KFN96APEAL ) אשר יובאו לישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מוצרי תצוגה מחנויות, אך לא כולל מוצרים סוג ב’.

2. “תקופת ההטבה” – החל ביום חמישי ה- 01.02.2024 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום ג’ 30.04.2024 בחצות.

הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב. הלקוח רכש את המוצר ממשווק המשתתף בהטבה. לעיון ברשימת המשווקים המשתתפים: https://www.bosch-home.co.il/dealerlocate

ג. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר אסמכתא כאמור, לא תהיה BSH מחויבת למימוש ההטבה.

ד. הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB, בטלפון: 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה מרחוק גם באתר רישום בוש

https://marketing.bosch-home.co.il/

ה. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ו. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 299 ₪ (כולל מע”מ).

למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.05.2024 ובכפוף כאמור להתקנה עד למועד זה.

שונות

1. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באתר האינטרנט.

2. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

3. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

4. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוח בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - 5 שנות אחריות סה"כ עבור מכונות כביסה, מייבשי כביסה, כיריים אינדוקציה ותנורים בנויים ממותג סימנס "Siemens"

(1) כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד אספקת/התקנת המוצר לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית“), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת“), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר** וכל זאת בתמורה ל199 בלבד, כולל מע”מ, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ (להלן: “BSH“).

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB“).

** במייבשי כביסה לא נדרשת התקנה ולכן האחריות תחל במועד אספקת המוצר.

(2) הגדרות

א. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למכונות כביסה; מייבשי כביסה; כיריים אינדוקציה; תנורים בנויים, לרבות תנורים בנויים משולבי מיקרו, והכל ממותג סימנס (“Siemens“), אשר יובאו לישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מוצרי תצוגה מחנויות, אך לא כולל:

1. מוצרי סוג ב’.

2. כיריים משולבות קולט אדים וכיריים דומינו.

ב. “תקופת ההטבה” – החל ביום 1.02.2024 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום 30.04.2024 בחצות.

(3) הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב. הלקוח רכש את המוצר במהלך תקופת ההטבה ממשווק המשתתף בהטבה. לעיון ברשימת המשווקים המשתתפים בהטבה: https://www.siemens-home.bsh-group.com/il/tdl

ג. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר אסמכתא כאמור אשר תוצג על-ידי הלקוח, לא תהיה BSH מחויבת למימוש ההטבה.

ד. הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB, בטלפון: 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה עצמית באתר הרישום של סימנס: https://marketing.il.siemens-home.bsh-group.com/. או במוקד הטלפוני של CSB 2220*.

ה. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ו. הלקוח ישלם ל-CSB עבור הטבה סך של 199 ש”ח (כולל מע”מ).

**במקרה של מייבש כביסה שאינו מחייב התקנה – רכישת האחריות הנוספת תיעשה בכפוף לאספקת המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד הרכישה.

למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.05.2024 ובכפוף כאמור להתקנה (במוצרים המצריכים התקנה) עד למועד זה.

(4) שונות

א. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשתתפות ובאתר האינטרנט.

ב. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

ג. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

ד. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוח בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

ה. מובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים – הוראות תקנון זה תגברנה.

ו. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - 5 שנות אחריות סה"כ עבור מדיחי כלים ממותג סימנס (Siemens)

(1) כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית”), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת”), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר, וכל זאת בתמורה ל- 199 ₪ כולל מע”מ ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ (להלן: “BSH“).

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB“).

(2) הגדרות

א. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למדיח כלים מותג סימנס (“Siemens“) אשר יובא ושווק בישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מדיחי תצוגה מחנויות, אך לא כולל מוצרים סוג ב’.

ב. “תקופת ההטבה”- החל ביום 1.02.2024 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום 30.04.2024 בחצות.

(3) הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח סופי אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר אסמכתא כאמור אשר תוצג על-ידי הלקוח, לא תהיה BSH מחויבת למימוש ההטבה.

ג. הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB בטלפון 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה מרחוק גם באתר הרישום של סימנס https://marketing.il.siemens-home.bsh-group.com/ או במוקד הטלפוני של CSB 2220*.

ד. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ה. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 199 ₪ (כולל מע”מ).

למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.05.2024 ובכפוף כאמור להתקנה עד למועד זה.

(4) שונות

א. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב אצל המשווקים השונים ובאתר האינטרנט.

ב. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בלקוח.

ג. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

ד. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוחות בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

ה. מובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים – הוראות תקנון זה תגברנה.

ו. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - 5 שנות אחריות סה"כ עבור מקררי 4 דלתות ממותג סימנס "Siemens"

כללי

1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ההטבה המנוהלת על-ידי חברת בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ, ח.פ 513102178 מרחוב משכית 25 הרצליה (להלן: “BSH“).

2. ההשתתפות כפופה להוראות תקנון זה, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים – תגברנה הוראות תקנון זה.

3. לקוח המבקש ליהנות מההטבה נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

4. האמור בתקנון נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית”), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת”), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר וכל זאת בתמורה ל-299 ₪ בלבד, כולל מע”מ, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של BSH.

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB“).

** כמות מינימאלית – כל מי שעומד בתנאים זכאי להטבה, כאשר מלאי המוצרים נקבע לפי חנויות המפיצים.

הגדרות

1. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למקררי 4 דלתות ממותג סימנס “Siemens” (דגמים KF96NVPEAL, KF96NAXEA) אשר יובאו לישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מוצרי תצוגה מחנויות, אך לא כולל מוצרי סוג ב’.

2. “תקופת ההטבה” – החל ביום ה’ 01.02.2024 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום ג’ 30.04.2024 בחצות.

הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב. הלקוח רכש את המוצר ממשווק המשתתף בהטבה. לעיון ברשימת המשווקים המשתתפים: https://www.siemens-home.bsh-group.com/il/tdl

ג. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB.

הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB, בטלפון: 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה מרחוק גם באתר רישום של סימנס https://marketing.il.siemens-home.bsh-group.com

ד. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ה. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 299 ₪ (כולל מע”מ).

למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.05.2024 ובכפוף כאמור להתקנה עד למועד זה.

שונות

1. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשתתפות ובאתר האינטרנט.

2. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

3. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

4. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוח בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - 5 שנות אחריות סה"כ עבור מכונות כביסה, מייבשי כביסה, כיריים אינדוקציה ממותג קונסטרוקטה "Constructa"

(1) כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד אספקת/התקנת המוצר לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית“), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת“), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר** וכל זאת בתמורה ל-99 ₪ בלבד, כולל מע”מ, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ (להלן: “BSH“).

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB“).

** במייבשי כביסה לא נדרשת התקנה ולכן האחריות תחל במועד אספקת המוצר.

(2) הגדרות

א. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למכונות כביסה; מייבשי כביסה; כיריים אינדוקציה, והכל ממותג קונסטרוקטה (“Constructa“), אשר יובאו לישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מוצרי תצוגה מחנויות, אך לא כולל מוצרים סוג ב’.

ב. “תקופת ההטבה” – החל ביום 1.02.24 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום 30.04.24 בחצות

(3) הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב. הלקוח רכש את המוצר במהלך תקופת ההטבה ממשווק המשתתף בהטבה. לעיון ברשימת המשווקים המשתתפים בהטבה: https://www.constructa.com/il/dealer-locator

ג. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר אסמכתא כאמור אשר תוצג על-ידי הלקוח, לא תהיה BSH מחויבת למימוש ההטבה.

ד. הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB, בטלפון: 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה עצמית באתר הרישום של קונסטרוקטה: https://marketing.constructa.co.il/ או במוקד הטלפוני של CSB 2220*.

ה. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ו. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 99 ש”ח (כולל מע”מ)

**במקרה של מייבש כביסה שאינו מחייב התקנה – רכישת האחריות הנוספת תיעשה בכפוף לאספקת המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד הרכישה.

למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.05.2024 ובכפוף כאמור להתקנה (במוצרים המצריכים התקנה) עד למועד זה.

(4) שונות:

א. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשתתפות ובאתר האינטרנט.

ב. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

ג. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

ד. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוח בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

ה. מובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים – הוראות תקנון זה תגברנה.

ו. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת –5 שנות אחריות סה"כ עבור מדיחי כלים ממותג "Constructa"

(1) כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש “מוצר חשמלי” כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר לפי חוק (להלן: “האחריות המקורית“), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: “האחריות הנוספת“), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר, וכל זאת בתמורה ל- 99כולל מע”מ ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע”מ (להלן: “BSH“).

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע”מ (להלן: “CSB“).

(2) הגדרות

א. לעניין הסכם זה “מוצר חשמלי” – הכוונה למדיח כלים מותג קונסטרוקטה (“Constructa“) אשר יובא ושווק בישראל על ידי BSH בלבד, לרבות מדיחי תצוגה מחנויות, אך לא כולל מוצרים סוג ב’.

ב. “תקופת ההטבה“- החל ביום 01.02.2024 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום 30.04.2024 בחצות.

(3) הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח סופי אשר רכש מוצר חשמלי במהלך תקופת ההטבה, כהגדרתם לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ב. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר אסמכתא כאמור אשר תוצג על-ידי הלקוח, לא תהיה BSH מחוייבת למימוש ההטבה.

ג. הלקוח ביצע התקנה של המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם חברת השירות CSB בטלפון 2220* ולתאם התקנה פיסית או טלפונית עם נציג. ניתן לתאם התקנה עצמית באתר הרישום של קונסטרוקטה https://marketing.constructa.co.il/ או במוקד הטלפוני של CSB 2220*.

ד. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

ה. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 99 ₪ (כולל מע”מ).

למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לאחר התאריך 31.5.2024 ובכפוף כאמור להתקנה עד למועד זה.

(4) שונות

א. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב אצל המשווקים השונים ובאתר האינטרנט.

ב. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בלקוח.

ג. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג’, עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.

ד. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוחות בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

ה. מובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים – הוראות תקנון זה תגברנה.

ו. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.